Marathi

R,J,Kapade

Sr. No.

Class

Name of Topics

Google Drive

1

F.Y.B.A.
(Sem-I)

मराठी साहित्य: कथा आणि भाषिक कौशल्य

https://drive.google.com/file/d/1hHqMV4ucdKgXigZxjUIHdDG30hJK6GOH/view?usp=drivesdk

2

F.Y.B.A.
(Sem-I)

कथेचे प्रमुख घटक

https://drive.google.com/file/d/1RiIVj7uzLtriGHcdTyceQhYOKLY0fQD-/view?usp=drivesdk

3

F.Y.B.A.
(Sem-I)

भाषिक कौशल्य विकास

https://drive.google.com/file/d/1GcGCHGMEHQvYxirjoZ_yCDUOIBdInymr/view?usp=drivesdk

4

F.Y.B.A.
(Sem-I)

जेव्हा मी जात चोरली होती –बाबुराव बागुल

https://drive.google.com/file/d/1k8jhZmcCb0-N21ZG07oPZfDQHjX5jeYr/view?usp=drivesdk

5

F.Y.B.A.
(Sem-I)

लालचिखल

https://drive.google.com/file/d/1GJnibSOvnqjghXCAOyyx0sLcc5o0IFKX/view?usp=sharing